آلیاژ سرب- کلسیم

آلیاژهای سرب-کلسیم با قلع و آلومینیوم به عنوان عناصر آلیاژی برای تولید شبکه های باتری های سرب اسیدی کاربرد دارد. مشخصات این آلیاژها با توجه به نوع باتری و فرآیند تولید شبکه متفاوت است. در آلیاژهای سرب-کلسیم عنصر کلسیم روی خواص مکانیکی شبکه های باتری تاثیر دارد و مقدار کلسیم بین ۰.۰۳-۰.۱۵% متغیر است.

دو نوع آلیاژ سرب- کلسیم متفاوت برای شبکه مثبت و منفی در شرکت پارسیان پارت پاسارگاد تولید می شود و  آلیاژ سازی طبق مشخصات درخواستی مشتری امکان پذیر می باشد.

 

Technical Data Sheet Pb/CA Alloy

Material Safety Data Sheet; MSDS