آلیاژ سرب آنتیموان

آلیاژهای سرب آنتیموان حاوی آنتیموان ۱ تا ۱۲ درصد به عنوان مواد شبکه در انواع مختلفی از باتری های اسید سرب استفاده می شود.

* آلیاژهای آنتیموان حاوی ۱-۲.۷٪ آنتیموان عمدتا به عنوان آلیاژهای شبکه برای باتری های خودرو استفاده می شود.

آلیاژهای آنتیموان متوسط حاوی آنتیموان ۲.۷۵-۶٪ به عنوان شبکه های مثبت برای باتری های  صنعتی و  باتری های بزرگ مانند کامیون های صنعتی و وسایل نقلیه معدن استفاده می شود.

* آلیاژهای سرب آنتیموان حاوی ۹ تا ۱۲ درصد آنتیموان به طور کلی برای ریخته گری شبکه های باتری های ساکن- صنعتی استفاده می شود.

Technical Data Sheet Pb/Sb Alloy

Material Safety Data Sheet; MSDS