بازیافت سرب

سرب یکی از مواد قابل بازیافت در دنیا است و امروزع مقدار سرب بازیافتی بیش از تولید سرب معدنی می باشد. بازیافت سرب در اکثر جاهایی که سرب بکار رفته ، نظیر باتری های سرب اسیدی، امکان پذیر است و سرب بازیافت شده قابل استفاده و بازیافت مجدد می باشد. کیفیت سرب بازیافتی در اکثر موارد شبیه سرب حاصل از معدن می باشد.برآورد می شود بیش از ۵۰% سرب مصرفی در دنیا از محل بازیافت تامین می شود.

 

بیش از ۸۰% سرب تولیدی در ساخت باتری های سرب اسیدی استفاده می شود و باتری ها سهم عمده در بازیافت دارد. سرب از ارزش بالایی برخوردار است و اکثر کشورها بجای دفن باتری های فرسوده، بازیافت آنها را در شرایط سازگار با محیط زیست انجام می دهند بنابراین، باتری های فرسوده سرب اسیدی بهترین منبع برای تولید سرب ثانویه (بازیافتی) می باشد.