نگاه کلی

جهان بطور چشمگیری نیازمند کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر و کاهش تولید پسماند می باشد، این نیاز از طریق توسعه فناوری بازیافت انجام می شود. در این راستا بازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده شامل سرب فلزی، ترکیبات سرب، الکترولیت و … یک روش مفید جهت رسیدن به این هدف می باشد. بازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده نیازمند طراحی پلنت با توجه به مسایل زیست محیطی است و کاهش انتشار گازها و سرباره از مهمترین اهداف در بازیافت باتری های سرب- اسیدی می باشد.