3pco-info

پارسیان پارت پاسارگاد

جهان به طور چشم گیری نیازمند کاهش مصرف منابع تجدید پذیر، و کاهش تولید پسماند می باشد. این نیاز از طریق توسعه فناوری بازیافت انجام می شود. در این راستا بازیافت باتری های فرسوده سرب اسیدی شامل سرب فلزی، ترکیبات سرب، الکترولیت وغیره… یک روش مفید جهت رسیدن به این هدف می باشد. سرب سهم ویژه ای در آمار جهانی بازیافت  دارد وپیش بینی می شود، بیش از 50% سرب مصرفی در دنیا از بازیافت می باشد. بیش از 80% سرب حاصل از معدن و بازیافت در باتری ها کاربرد دارد، لذا باتری های سرب اسیدی بهترین ماده اولیه برای تولید سرب بازیافتی می باشد. بازیافت باتری های سرب اسیدی فرسوده، نیازمند سیستم جمع آوری و انتقال باتری ها مطابق با کنوانسیون بازل و طراحی پلنت با توجه به مسائل زیست محیطی است. کاهش انتشار گازها و سرباره از مهم ترین اهداف در بازیافت سازگار با محیط زیست باتری های سرب اسیدی می باشند.

مشاهده فیلم